Centrum powiadomień
Dla dokumentu [nazwa_dokumentu] zmieniła się podstawa prawna. Sprawdź szeczegóły
Dla dokumentu [nazwa_dokumentu] zmieniła się podstawa prawna. Sprawdź szeczegóły
Dla dokumentu [nazwa_dokumentu] zmieniła się podstawa prawna. Sprawdź szeczegóły
Dla dokumentu [nazwa_dokumentu] zmieniła się podstawa prawna. Sprawdź szeczegóły
Dla dokumentu [nazwa_dokumentu] zmieniła się podstawa prawna. Sprawdź szeczegóły
Dla dokumentu [nazwa_dokumentu] zmieniła się podstawa prawna. Sprawdź szeczegóły

REGULAMIN

Kreatora Prawa Miejscowego
obowiązujący od 17.04.2023 r.
(dalej: „Regulamin”)

Rozdział I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  1. zasady funkcjonowania Kreatora Prawa Miejscowego i Konta Użytkownika w serwisie, w szczególności w zgodności z postanowieniami art. 8 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344);
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora Kreatora Prawa Miejscowego;
  3. zasady korzystania z usługi Konta Użytkownika w serwisie;
  4. wymagania technologiczne i warunki niezbędne do spełnienia dla poprawnej obsługi Kreatora Prawa Miejscowego i Konta Użytkownika;
  5. zasady przetwarzania danych osobowych przez Operatora w związku z funkcjonowaniem Kreatora Prawa Miejscowego i Konta Użytkownika w serwisie.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, i znajduje on zastosowanie do usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 tej ustawy przez Operatora.
 3. Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi przed założeniem Konta Użytkownika w serwisie oraz zawarciem umowy świadczenia usługi dostępu do platformy Kreatora Prawa Miejscowego w formie umożliwiającej jego zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się z nim przez Użytkownika w dowolnym miejscu i czasie. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed przystąpieniem do korzystania z usług określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Zamawiając dostęp do Kreatora Prawa Miejscowego, Użytkownik potwierdza, że akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się ich przestrzegać. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu może uniemożliwić rozpoczęcie świadczenia Usługi przez Operatora oraz założenie Konta Użytkownika dla Użytkownika.
 5. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują także:
  1. regulaminy akcji promocyjnych, o których mowa w  § 8;
  2. regulaminy regulujące zasady dystrybucji dostępu do produktów Spółek Grupy INFOR PL przez podmioty inne niż Operator, jeżeli dostęp przyznawany jest przez te podmioty (np. App Store, Sklep Google Play);
  3. regulamin Pojedynczej Transakcji Płatniczej PayU, realizowanej na rzecz Użytkownika przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (zob.  § 10 ust. 6);
  4. regulaminy produktów i/lub usług dostępnych w ofercie Spółek Grupy INFOR PL.

DEFINICJE I TERMINOLOGIA
§ 2

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Biuro Obsługi Klienta – zespół obsługi klientów INFOR PL S.A, ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa, czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonu 801 626 666, 22 761 30 30 lub pod adresem e-mail: doradca@inforlex.pl;
 2. INFORLEX – usługa świadczona przez Operatora z wykorzystaniem Konta Użytkownika, aktualizowana baza danych z zakresu podatków, rachunkowości, prawa pracy i ubezpieczeń, przeznaczona dla profesjonalistów z sektora prywatnego i publicznego, w szczególności dla księgowych, kadrowych i kadry zarządzającej;
 3. Konto Użytkownika– usługa świadczona przez Operatora za pośrednictwem serwisu. opisana w rozdziale II § 5 Regulaminu;
 4. Operator– usługodawca, INFOR PL S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Burakowskiej 14, 01-066 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225279 (REGON: 011617580, NIP: 118 00 93 066), kapitał zakładowy 4 700 000 złotych (słownie: cztery miliony siedemset tysięcy złotych), opłacony w całości;
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin, będący jednocześnie treścią umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
 6. RODO– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 7. serwis– konto sklepu internetowego Operatora, platforma internetowa dostępna pod adresem: https://sklep.infor.pl, za pośrednictwem której świadczona jest usługa Konta Użytkownika, prowadzona przez Operatora; zmiana adresu serwisu nie stanowi zmiany Regulaminu; w przypadku takiej zmiany Użytkownik będzie informowany o powyższym przez Operatora;
 8. Spółki Grupy INFOR PL – Operator, INFOR IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-066) przy ul. Burakowskiej 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000331240 (REGON: 141836060, NIP: 5272601064);
 9. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest Usługa, zawarta w wyniku złożenia zamówienia w serwisie, lub za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość, lub w innej formie (pisemnej, lub elektronicznej) z wykorzystaniem jednego z kanałów sprzedaży Operatora;
 10. Ustawa– ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344);

  Usługa – baza aktów prawa miejscowego, czyli aktów powszechnie obowiązujących, obowiązujących na obszarze działania polskich organów administracji samorządowej, które je wydały, dostępnych w sieci Internet począwszy od 1.01.2009 r., wraz z narzędziem służącym do tworzenia nowych aktów prawa miejscowego m.in. podpowiadającym podobne akty prawa miejscowego oraz dającym możliwość podglądu innych aktów prawa miejscowego tożsamych przedmiotowo stworzonych przez inne organy administracji samorządowej z oznaczeniem ich statusu (t.j. oznaczeniem: obowiązujący, wygasł, sporny, lub innymi o podobnym charakterze), dostępne pod adresem: kpm.inforlex.pl, którego funkcjonalności zostały opisane pod adresem: https://promocje.infor.pl/inforlex/kpm/,

 11. Użytkownik – usługobiorca; osoba prawna, jednostka organizacyjna, osoby fizyczne reprezentujące ww. osoby prawne lub jednostki organizacyjne, a także osoba fizyczna, będąca stroną umowy o świadczenie usług, w tym w przypadku Usługi płatnej też Konta Użytkownika, której Operator świadczy Usługi w ramach Umowy;

Rozdział II
USŁUGA
§ 3

 1. Oświadczenie woli Operatora zawarte w liście elektronicznym wysłanym na adres Użytkownika wskazany przez niego przy zawarciu umowy uważa się za doręczone z chwilą wysłania (np. potwierdzenie zamówienia, potwierdzenie zawarcia umowy, faktura elektroniczna w przypadku zgody Użytkownika na tę formę dokumentu).
 2. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Operatora o zmianie swego adresu e-mail, a w celu dokonania zmiany może skontaktować się z Operatorem pod adresem e-mail: bok@infor.pl. W przypadku niepoinformowania Operatora o zmianie adresu e-mail przyjmuje się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Operatora do Użytkownika na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia lub Koncie Użytkownika zostały skutecznie doręczone.

Zakres
§ 4

 1. W ramach Usługi, Operator dostarcza jego Użytkownikom:
  1. obowiązującą bazę prawa miejscowego, czyli prawa powszechnie obowiązującego, stworzonego przez organy polskiej administracji samorządowej dla określonego obszaru, dostępną w Internecie od 01.01.2009 r. z podziałem na województwa;
  2. narzędzie służące do tworzenia nowych aktów prawa miejscowego wynikających z potrzeb polskich jednostek administracji samorządowej, lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w ramach którego Użytkownik na etapie tworzenia dokumentu, może zapoznać się z innymi podobnymi aktami prawa miejscowego. Narzędzie w ramach swoich funkcjonalności posiada funkcję podpowiadania podstawy prawnej dla wskazanego przez Użytkownika przedmiotu, zaś Użytkownik we własnym zakresie ustala treść dokumentu oraz osoby uprawnione do jego podpisu. Narzędzie umożliwia wyświetlenie podsumowania sporządzonego zgodnie ze zdaniem poprzednim dokumentu a następnie dokument jest weryfikowany z bazą prawa miejscowego i wyświetlany obok dokumentów podobnych z innych jednostek samorządu z wyświetleniem ich statusu obowiązywania (np. jako obowiązujący, utracił ważność, sporny lub inny o podobnym charakterze).
  3. Alert prawny posiadający funkcjonalność sprawdzania aktualności podstawy prawnej w sporządzonych w Usłudze przez Użytkownika dokumentach i podpowiadania Użytkownikowi o wejściu w życie nowelizacji lub zmiany zastosowanej w dokumencie podstawy prawnej a także posiada funkcjonalność umożliwienia Użytkownikowi podjęcia decyzji o aktualizacji podstawy prawnej w sporządzonym przez Niego dokumencie o nową wersję podstawy prawnej wskazanej w podpowiedzi Alertu prawnego.
 2. Zakres Usługi może być inny w przypadku, w którym odbywa się on za pomocą telefonu lub innego urządzenia o podobnym charakterze.
 3. Dostęp do Usługi oferowanej w ramach niniejszego Regulaminu może być uzależniony od:
  1. zamówienia i/lub zawarcia umowy;
  2. zaakceptowania Regulaminu;
  3. skorzystania z Kodu Promocyjnego;
  4. zalogowania, założenia Konta Użytkownika.
 4. Czas dostępu do Usługi liczony jest od chwili:
  1. od dnia dostarczenia loginu i hasła pierwszego logowania przez Operatora na adres e-mail Użytkownika;
  2. lub od daty ustalonej w zamówieniu, umowie.
 5. Operator ma prawo odmówić uruchomienia dostępu do Kreatora Prawa Miejscowego, jeśli dane przesłane przez Użytkownika są niepoprawne lub niezupełne.

Konto Użytkownika
§ 5

 1. Niezależnie od Usługi świadczonej na podstawie niniejszego Regulaminu, Operator zobowiązuje się do świadczenia Użytkownikowi za pośrednictwem serwisu lub innym podanym przez Operatora usług składających się na usługę Konta Użytkownika, tj. obsługi Użytkownika w ramach Konta Użytkownika, polegającej na umożliwieniu Użytkownikowi stworzenia własnego profilu, zamieszczenia informacji dotyczących swojej osoby lub reprezentowanej przez Użytkownika firmy (dane identyfikujące, dane adresowe, dane do faktury, dane do logowania) oraz innych informacji, które mają służyć umożliwieniu lub ułatwieniu Użytkownikowi korzystania z Usług oferowanych przez Operatora oraz Spółki Grupy INFOR PL, w tym dokumentowania i prowadzenia rozliczeń za zamówione przez Użytkownika Usługi.
 2. Dostęp do Konta Użytkownika, o którym mowa w ust. 1 powyżej, możliwy jest dla Użytkownika, który zaakceptował niniejszy Regulamin i złożył zamówienie na Usługę Operatora, która wymaga logowania.
 3. W ramach świadczenia usługi Konta Użytkownika Użytkownikowi udostępniona zostaje możliwość budowania, rozbudowywania, modyfikacji i aktualizacji swojego profilu poprzez umożliwienie Użytkownikowi wprowadzenia swoich danych dotyczących siebie lub reprezentowanej przez Użytkownika firmy, a także robienie zakupów towarów i usług oferowanych w serwisie.
 4. Konto Użytkownika ułatwia lub umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usługi oraz z usług świadczonych lub oferowanych przez Spółki Grupy INFOR PL wymienionych pod adresem: https://zgody.infor.pl/polityka-prywatnosci.html.
 5. Użytkownik ma prawo korzystać z Konta Użytkownika w serwisie w zakresie zgodnym z jego treścią i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 6. Użytkownik ma prawo korzystać ze wszystkich Usług oferowanych przez Operatora lub przez Spółki Grupy INFOR PL w ramach Konta Użytkownika w zakresie zgodnym z ich treścią i postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz regulaminu świadczenia konkretnej usługi.
 7. Użytkownik ma prawo korzystać z Konta Użytkownika pod warunkiem, że nie użyje go do celów niezgodnych z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu i zasadami współżycia społecznego.
 8. Użytkownik ma prawo korzystać z usług Spółek Grupy INFOR PL pod warunkiem, że nie użyje ich do celów niezgodnych z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz regulaminu świadczenia konkretnej usługi i zasadami współżycia społecznego.
 9. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Konta Użytkownika w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia serwisu, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Operatora oraz Spółek Grupy INFOR PL.
 10. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z usług Spółek Grupy INFOR w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, regulaminem świadczenia konkretnej usługi, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia serwisu, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Operatora oraz Spółek Grupy INFOR PL.

Rozdział III
ZAWARCIE UMOWY I LOGOWANIE
§ 6

 1. Zawarcie umowy odbywa się poprzez:
  1. serwis pod adresem: https://sklep.infor.pl lub innym wskazanym przez Operatora;
  2. przedstawiciela Operatora przez odesłanie wysłanego przez Operatora, poprawnie wypełnionego przez Użytkownika formularza zamówienia;
  3. podpisanie umowy.
 2. Użytkownik w procesie sprzedaży potwierdza zakres Usługi, wykonując następujące czynności:
  1. podaje lub potwierdza dane potrzebne do zawarcia umowy (Operator oznacza dane niezbędne do zawarcia umowy);
  2. akceptuje Regulamin;
  3. ma możliwość złożenia innych oświadczeń, w tym oświadczeń dotyczących dostarczenia newslettera, treści cyfrowych niezapisanych na materialnym nośniku, wprowadzenia Kodu Promocyjnego lub Kodu Rabatowego (zob. § 8), zażądania rozpoczęcia wykonywania Usługi przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia (zob. § 13);
  4. w przypadku zakupu w serwisie wciska przycisk „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” lub inny o tożsamym oznaczeniu, a w pozostałych przypadkach podpisuje odpowiednio zamówienie i/lub umowę.
 3. Przy wprowadzaniu pierwszego zamówienia w serwisie Operator zakłada Konto Użytkownika, przekazuje na adres e-mail wskazany przez Użytkownika potwierdzenie przyjęcia zamówienia, a następnie potwierdzenie zawarcia umowy.
 4. W przypadku zamówienia więcej niż jednego dostępu do Usługi Strony mogą ustalić:
  1. określoną liczbę dostępów poprzez podanie odpowiedniej liczby adresów e-mailowych potencjalnych użytkowników Usługi,
  2. lub jeden adres e-mailowy, do którego Operator przyzna zamówioną liczbę dostępów.
   W każdym z ww. przypadków Użytkownik gwarantuje, iż wszyscy, którym przekazał dostęp, zapoznali się i akceptują warunki niniejszego regulaminu.
 5. Niezależnie od powyższego Strony w umowie mogą ustalić inne zasady dotyczące przyznawania większej liczby dostępów.

Autoodnowienie
§ 7

 1. Autoodnowienie regulowane jest szczegółowo w Umowie.

Promocje
§ 8

 1. Operator może organizować akcje promocyjne, zarówno przed zawarciem Umowy, jak i trakcie jej obowiązywania, np. w postaci:
  1. bezpłatnego czasowego dostępu do Usługi na warunkach określonych każdorazowo w ofercie promocyjnej;
  2. rozszerzenia świadczenia Operatora o przedmiot lub usługę znajdującą się w ofercie Operatora (np. pendrive, dodatkowa publikacja książkowa);
  3. rabatu na Usługi lub usługi Spółek Grupy INFOR PL.
 2. Skorzystanie z promocji odbywa się poprzez wpisanie na formularzu zamówienia otrzymanego Kodu Promocyjnego lub Kodu Rabatowego, w miejscu do tego przeznaczonym, lub poprzez wypełnienie formularza zawierającego zaszyty kod promocyjny na wskazanej stronie docelowej (landing page) lub wykonanie czynności i podanie innych danych wskazanych w ofercie promocyjnej.
 3. Operator może oferować w promocji darmowe usługi (lub zniżki) dla Użytkowników, którzy zawarli umowę o usługę płatną.
 4. Promocja może być ograniczona w czasie lub w liczbie przyznanych dostępów. W przypadku ograniczenia co do liczby rozstrzygające jest pierwszeństwo w złożeniu zamówienia. Operator przed upływem okresu bezpłatnego dostępu może zaproponować Użytkownikowi płatny abonament uprawniający do korzystania z usług.

Rozdział IV
DOSTAWA I PŁATNOŚĆ
§ 9

 1. Dostęp do Usługi jest możliwy po zalogowaniu na stronie kpm.inforlex.pl. Logowanie odbywa się poprzez wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Operatora loginu i hasła podanych w toku składania zamówienia lub loginu i hasła pierwszego logowania (tymczasowych) wygenerowanych przez system Operatora podczas składania zamówienia, lub po podpisaniu umowy.
 2. W przypadku zakupu Usługi przez serwis, Użytkownik samodzielnie ustala login i hasło, którymi są login i hasło do serwisu. Dane te są wykorzystywane jako dane uwierzytelniające, umożliwiające dostęp do platformy INFOR, który jest również później właściwy dla Konta Użytkownika. W przypadku gdy Użytkownik korzystał już z usług Spółek Grupy INFOR PL, login i hasło do Usługi są zgodne z tym, co Użytkownik ustalił, zamawiając ww. usługi. W przypadku zamówienia składanego w innym kanale sprzedaży Operatora login i hasło pierwszego logowania generowane są przez system Operatora i przekazywane Użytkownikowi w formie elektronicznej, chyba że co innego wynika z umowy. W każdym przypadku, gdy Operator przydziela login i hasło tymczasowe, Użytkownik powinien zmienić te dane podczas pierwszego logowania, przestrzegając zasad opisanych w ust. 3 poniżej.
 3. W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa i poufności danych i informacji zgromadzonych na platformie Usługi i na Koncie Użytkownika rekomendowane jest, by hasło dostępu spełniało co najmniej poniższe wymagania:
  1. hasło nie powinno być krótsze niż 8 znaków;
  2. hasło powinno zawierać minimum jedną dużą literę, jedną małą literę oraz cyfrę lub znak specjalny;
  3. hasło nie powinno być takie samo jak identyfikator (login);
  4. hasło powinno być zmieniane w miarę możliwości nie rzadziej niż co 30 dni oraz niezwłocznie w razie wystąpienia ryzyka, że dostęp do niego uzyskała osoba niepowołana lub nieupoważniona;
  5. hasło nie powinno zawierać oczywistych ciągów znaków, typu „1234”, „qwerty”, „hasło”, a ponadto zalecane jest unikanie stosowania haseł, które są wyrazami słownikowymi;
  6. hasło powinno być okresowo zmieniane przez Użytkownika (np. raz na trzy miesiące oraz w każdym przypadku, kiedy Użytkownik podejrzewa, że osoba trzecia mogła je poznać);
  7. hasło powinno być unikatowe, tj. inne niż stosowane przez Użytkownika w innych miejscach (kontach, witrynach itp.).
 4. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie loginu i hasła dostępu w poufności. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie działania wykonywane przy użyciu jego danych, a zwłaszcza loginu.
 5. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Operatora o każdorazowym nieuprawnionym użyciu jego loginu i o każdym innym naruszeniu zabezpieczeń.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, które mogą powstać w wyniku wykorzystania hasła lub loginu Użytkownika przez osobę nieuprawnioną, za jego wiedzą lub bez niej. Jednak Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody poniesione przez Operatora lub inne podmioty na skutek użycia hasła lub loginu Użytkownika przez osoby trzecie.
 7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowość wprowadzanych danych i informacji do Konta Użytkownika. Wprowadzając dane i informacje do Konta Użytkownika, Użytkownik gwarantuje ich aktualność, poprawność, integralność i prawdziwość.
 8. Usługobiorca zobowiązany jest do zabezpieczenia loginu, hasła oraz innych danych go dotyczących przed dostępem osób nieuprawnionych.

Płatność
§ 10

 1. W przypadku umowy na Usługę Użytkownik może uiścić wynagrodzenie za ustalony w umowie okres abonamentowy w sposób jednorazowy z góry („Płatność Jednorazowa”) lub zgodny z harmonogramem zawartym w umowie („Płatność Ratalna”).
 2. O rodzaju przyjętego systemu wymagalności, o którym mowa powyżej, decyduje umowa.
 3. W przypadku Płatności Jednorazowej Użytkownik powinien dokonać zapłaty za Usługę w terminie wskazanym na fakturze.
 4. W przypadku Płatności Ratalnej Operator wystawia fakturę w dniu wpłaty pierwszej należności. Użytkownik powinien dokonać zapłaty za usługę płatną ratalnie zgodnie z kalendarzem rat wskazanym w umowie (zamówieniu) oraz załączniku do faktury.
 5. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, zapłata wynagrodzenia następuje przelewem na konto bankowe wskazane na fakturze w terminach w niej określonych.
 6. W przypadku płatności za pośrednictwem PayU („Płatność PayU”) płatność odbywa się w sposób określony Regulaminem Pojedynczej Transakcji Płatniczej PayU. Do dokonania zakupu niezbędna jest akceptacja ww. regulaminu. W zakresie tej płatności usługodawcą Użytkownika jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, nr KRS 0000274399, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.
 7. W przypadku żądania otrzymania faktury VAT wystawiana jest faktura elektroniczna.

Rozdział V
ODSTĄPIENIE KONSUMENCKIE
Zakres zastosowania
§ 11

 1. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się wyłącznie do umów, w których Użytkownikiem jest osoba fizyczna zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą zawierająca z Operatorem umowę związaną z jej działalnością gospodarczą, ale niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności z przedmiotem wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionym na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: „konsument”).
 2. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, przesyłając do Operatora jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Może przy tym skorzystać ze wzoru oświadczenia, stanowiącego załącznik do Regulaminu. Oświadczenie należy wysłać na adres e-mail: bok@infor.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą. Dlatego wraz z odstąpieniem konsument winien zwrócić do Operatora wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie było zawarcie umowy.
 5. Operator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, o ile świadczenie nie zostało w tym czasie wykonane, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownik ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione przez Operatora do chwili odstąpienia. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.
 7. Operator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie wskazał inny sposób zwrotu jednocześnie z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

Treści cyfrowe
§ 12

Z uwagi na fakt, iż przedmiotem umowy są treści cyfrowe, Użytkownik może złożyć oświadczenie, iż żąda on ich dostarczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Przyjęcie powyższego oświadczenia jest w toku zamówienia potwierdzane przez Operatora. Konsekwencją złożenia ww. żądania oraz jego potwierdzania przez Operatora w przypadku konsumenta jest utrata prawa odstąpienia od umowy (zob. § 11). W przypadku niezłożenia takiego żądania Operator jest uprawniony do wstrzymania dostępu do czasu upływu ww. terminu.

Rozdział VI
CZAS ŚWIADCZENIA
§ 13

 1. Usługa Konta Użytkownika, objęta niniejszym Regulaminem, świadczona jest od momentu dokonania rejestracji Konta Użytkownika, aż do momentu jej wypowiedzenia, przy czym w każdym przypadku korzystania z Konta Użytkownika z usługą Spółki Grupy INFOR PL wypowiedzenie może zostać złożone nie wcześniej niż w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o świadczenie takiej usługi.
 2. Usługa Konta Użytkownika świadczona jest Użytkownikowi przez czas nieokreślony, przy czym Użytkownik może wypowiedzieć umowę dotyczącą ww. usługi w wersji bezpłatnej w każdym momencie, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Regulaminu. Wypowiedzenie usługi Konta Użytkownika może uniemożliwić świadczenie Usługi.
 3. Wypowiedzenie usługi Konta Użytkownika odbywa się poprzez usunięcie lub wyrejestrowanie Konta Użytkownika. Aby usunąć lub wyrejestrować Konto Użytkownika, Użytkownik powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.
 4. Operator może zawiesić świadczenie Usługi, zablokować Konto Użytkownika w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej na podstawie akceptacji niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:
  1. wprowadza do Usługi lub Konta Użytkownika niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich informacje i dane, w szczególności gdy Użytkownik podszywa się pod osobę trzecią celem narażenia jej dóbr osobistych lub przywłaszczenia jej tożsamości na potrzeby oszustwa;
  2. dopuści się za pośrednictwem Usługi lub Konta Użytkownika naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  3. naruszy zasady bezpieczeństwa określone w niniejszym Regulaminie, np. udostępni dane do logowania osobie trzeciej;
  4. opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia Operatora, a okres opóźnienia przekracza 30 (trzydzieści) dni;
  5. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Operatora za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i/lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Usługi lub Konta Użytkownika lub godzące w dobre imię Operatora.
   Zawieszenie Usługi z ww. przyczyn nie wpływa na wysokość należności za Usługę, która zostanie przywrócona niezwłocznie po usunięciu przyczyny, która spowodowała zawieszenie. W takim przypadku Operator świadczy bowiem usługę polegającą na gotowości do świadczenia Usługi na zasadach wynikających z niniejszego regulaminu.
 5. O ile Strony zgodnie nie postanowiły inaczej, umowa na Usługę jest zawarta na czas oznaczony równy okresowi określonemu w zamówieniu i/lub umowie, z zastrzeżeniem umowy na Usługę w wariancie autoodnawialnym. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy może nastąpić tylko w okolicznościach opisanych w obowiązujących przepisach prawnych na zasadach tam wskazanych lub w okolicznościach wskazanych w Regulaminie.
 6. W przypadku gdy umowa na Usługę została zawarta w wariancie autoodnawialnym, okres obowiązywania umowy jest równy pierwszemu okresowi wskazanemu w umowie, a po jego upływie ulega automatycznemu przedłużeniu na następny okres wynoszący dwanaście miesięcy, chyba że co innego wynika z treści umowy na Usługę.
 7. Operator ma prawo rozwiązać umowę na Usługę za wypowiedzeniem z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, jeśli podjął decyzję o wycofaniu Usługi ze swojej oferty handlowej.
 8. Operator ma prawo również rozwiązać umowę na Usługę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym w każdym z następujących przypadków:
  1. Użytkownik naruszył w sposób rażący postanowienia Regulaminu;
  2. Użytkownik opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia, a okres opóźnienia przekracza 40 (czterdzieści) dni;
   – w obu przypadkach, pod rygorem nieważności, rozwiązanie umowy powinno poprzedzać wezwanie Użytkownika do wykonania zobowiązań wynikających z umowy z wyznaczeniem mu w tym celu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni.
 9. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę na Usługę:
  1. za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Operator nie udostępnił mu Usługi w terminie 30 (trzydzieści) dni roboczych od daty określonej w Umowie;
  2. w sytuacjach opisanych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa;
   – przy czym rozwiązanie Umowy w trybie opisanym w pkt a. powinno, pod rygorem nieważności, poprzedzać wezwanie Operatora do dostarczenia przedmiotu Umowy z wyznaczeniem mu w tym celu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni.
 10. Nadto, w przypadku zawarcia umowy na Usługę w wariancie autoodnawialnym, Operator ma prawo rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem, złożonym Użytkownikowi w formie pisemnej, nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania umowy na Usługę w wariancie autoodnawialnym.
 11. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Operatora z winy Użytkownika lub jej wypowiedzenia przez Użytkownika przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta, Operator może żądać odszkodowania związanego z ulgami, których udzielił Użytkownikowi oraz kosztami, jakie Operator poniósł, w wysokości nieprzekraczającej równowartości wynagrodzenia określonego w zamówieniu i/lub Umowie. Odszkodowanie nie przysługuje Operatorowi, jeśli wypowiedzenie umowy nastąpi w związku ze świadczeniem Usługi w sposób niezgodny z warunkami umownymi lub prawo do wypowiedzenia umowy bez konieczności zapłaty odszkodowania wynika z przepisów obowiązującego prawa.
 12. Niezależnie od powyższego Operator zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania usługi Konta Użytkownika i skasowania konta wraz z całą zawartością, jeżeli Użytkownik nie logował się na utworzone w ramach tej usługi konto przez okres co najmniej dwunastu miesięcy. Przed usunięciem takiej usługi Użytkownik zostanie dodatkowo poinformowany przez Operatora o zaprzestaniu udostępniania usługi. Operator zastrzega sobie prawo przechowywania części danych Użytkownika zapisanych w Koncie Użytkownika niezbędnych do obrony przed ewentualnymi roszczeniami do czasu ich przedawnienia.
 13. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania e-maili z opracowaniami materiałów Usługi przesyłanych w ramach usługi newslettera, wywołując link dezaktywujący umieszczony w każdej z wiadomości bądź wysyłając e-mail z prośbą o wykreślenie z listy wysyłkowej na adres Biura Obsługi Klienta. Rezygnacja z opracowań Usługi powoduje zmianę Umowy na zamówioną Usługę poprzez wykreślenie z jej zakresu newslettera, bez wpływu na pozostałe warunki Umowy.
 14. O ile co innego nie wynika z treści umowy, Operator nie udziela żadnej gwarancji nieprzerwanej dostępności Usługi i Konta Użytkownika ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty lub szkody wynikłe na skutek ewentualnej niedostępności. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty i szkody wynikłe na skutek zmian wprowadzonych w treści ww. platform.

Reklamacje
§ 14

 1. Operator jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zasady tej odpowiedzialności, w tym: rodzaj przysługujących Użytkownikowi roszczeń (usunięcie wady, wymiana rzeczy, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy) i czas, w jakim przysługują, wynikają z obowiązującego prawa.
 2. W celu złożenia reklamacji Użytkownik powinien przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną pod adres Biura Obsługi Klienta oświadczenie zawierające rodzaj żądania oraz dane umożliwiające Usługodawcy kontakt z Użytkownikiem (co najmniej imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny/e-mailowy).
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy zawrzeć opis problemu lub zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 4. Operator może poprosić Użytkownika o uzupełnienie ewentualnych braków reklamacji. Reklamacje złożone przez Użytkowników zostaną rozpatrzone przez Operatora, który zobowiązuje się do rzetelnego zbadania okoliczności zaistnienia nieprawidłowości oraz rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni.
 5. W przypadku uwzględnienia reklamacji Operator podejmie działania wskazane przez Użytkownika w reklamacji lub inne wynikające z właściwych przepisów prawa.
 6. Odpowiedź na reklamację Operator przekazuje w formie, w jakiej otrzymał reklamację.
 7. Brak odpowiedzi na reklamację w terminie wskazanym w ust. 5 powyżej oznacza uznanie reklamacji.

Rozdział VII
KLAUZULA INFORMACYJNA
Ochrona danych osobowych
§ 15

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO zgromadzonych w związku z Usługą, w tym obsługą Konta Użytkownika jest Operator.
 2. Kontakt z Operatorem możliwy jest:
  1. za pomocą adresu korespondencyjnego: ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa (z dopiskiem „Dane osobowe”);
  2. za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta
   1. adres e-mail: bok@infor.pl
   2. numery telefonu: 801 626 666 lub 22 761 31 30;
  3. za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, na adres e-mail: iod@infor.pl.
 3. Operator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika w następujących celach:
  1. jeżeli Użytkownik jest osobą fizyczną korzystającą z Usług we własnym imieniu (w tym również jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą):
   1. zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie Usług opisanych w niniejszym Regulaminie, w tym umożliwienia złożenia i realizacji zamówienia, logowania do Konta (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez cały okres realizacji Usług;
   2. realizacji ciążących na nim obowiązków, wynikających przede wszystkim z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego czy z innych zobowiązań publicznoprawnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z tymi przepisami), przez okres przewidziany tymi przepisami prawa;
   3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (bądź ich zabezpieczenia) mogącymi mieć związek z zawartą umową świadczenia usług lub Usługą, prowadzenia bieżących kontaktów w sprawie umowy/Usługi/Serwisu, wyjaśnienia ewentualnych reklamacji, sporów, utrzymywania relacji biznesowych, dokonania właściwej identyfikacji Użytkownika – które to cele stanowią prawnie uzasadnione interesu Operatora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń;
   4. otrzymywania w formie elektronicznej lub telefonicznej zamówionych informacji handlowych dotyczących usług lub produktów Operatora, Spółek Grupy INFOR PL lub podmiotów trzecich z następujących branż: motoryzacja, nieruchomości, zdrowie, farmacja, TSL, finanse, telekomunikacja, prawo, ubezpieczenia, edukacja, działalność jednostek samorządu terytorialnego, domy mediowe, agencje PR, instytucje kulturalne, gastronomia, SSP, organizacje pozarządowe, sądy, energetyka, wydawnictwa, współpracujących z Operatorem (na podstawie zgody, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do czasu odwołania zgody;
   5. otrzymywania w formie tradycyjnej korespondencji informacji handlowych dotyczących usług lub produktów Operatora, Spółek Grupy INFOR PL lub podmiotów trzecich z następujących branż: motoryzacja, nieruchomości, zdrowie, farmacja, TSL, finanse, telekomunikacja, prawo, ubezpieczenia, edukacja, działalność jednostek samorządu terytorialnego, domy mediowe, agencje PR, instytucje kulturalne, gastronomia, SSP, organizacje pozarządowe, sądy, energetyka, wydawnictwa, współpracujących z Operatorem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Operatora lub tych podmiotów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), do czasu trwania relacji biznesowych lub do czasu wniesienia sprzeciwu (jeżeli ma miejsce wcześniej);
  2. jeżeli Użytkownik jest osobą fizyczną korzystającą z Usług w imieniu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej:
   1. w celu realizacji umowy, której stroną jest podmiot, który Użytkownik reprezentuje (np. dokonuje odbioru zamówienia, prowadzi w imieniu tej firmy kontakty), a więc dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Operatora jako strony umowy zawieranej z podmiotem, który Użytkownik reprezentuje (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   2. realizacji ciążących na nim obowiązków, wynikających przede wszystkim z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego czy z innych zobowiązań publicznoprawnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z tymi przepisami), przez okres przewidziany tymi przepisami prawa;
   3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z zawartą umową lub Usługą, prowadzenia bieżących kontaktów w sprawie umowy/Usługi/Serwisu, wyjaśnienia ewentualnych reklamacji, sporów, utrzymywania relacji biznesowych, dokonania właściwej identyfikacji reprezentantów Użytkownika – które to cele stanowią prawnie uzasadnione interesy Operatora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń;
   4. otrzymywania w formie elektronicznej lub telefonicznej zamówionych informacji handlowych dotyczących usług lub produktów Operatora, Spółek Grupy INFOR PL lub podmiotów trzecich z następujących branż: motoryzacja, nieruchomości, zdrowie, farmacja, TSL, finanse, telekomunikacja, prawo, ubezpieczenia, edukacja, działalność jednostek samorządu terytorialnego, domy mediowe, agencje PR, instytucje kulturalne, gastronomia, SSP, organizacje pozarządowe, sądy, energetyka, wydawnictwa, współpracujących z Operatorem (na podstawie zgody, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do czasu odwołania zgody;
   5. otrzymywania w formie tradycyjnej korespondencji informacji handlowych dotyczących usług lub produktów Operatora, Spółek Grupy INFOR PL lub podmiotów trzecich z następujących branż: motoryzacja, nieruchomości, zdrowie, farmacja, TSL, finanse, telekomunikacja, prawo, ubezpieczenia, edukacja, działalność jednostek samorządu terytorialnego, domy mediowe, agencje PR, instytucje kulturalne, gastronomia, SSP, organizacje pozarządowe, sądy, energetyka, wydawnictwa, współpracujących z Operatorem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Operatora lub tych podmiotów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), do czasu trwania relacji biznesowych lub do czasu wniesienia sprzeciwu (jeżeli ma miejsce wcześniej).
 4. Operator jest uprawniony do uzyskiwania od Użytkowników opinii na temat poziomu satysfakcji z obsługi klienta po skorzystaniu z Usługi. Prawnie uzasadniony interes Operatora stanowi właściwą podstawę prawną przetwarzania danych w zakresie zapytania o satysfakcję z obsługi klienta. Prawnie uzasadniony interes Administratora rozumiany jest jako zapewnienie świadczenia usług oraz produktów na odpowiednim poziomie oraz dbałość o jakość sprzedaży, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez Operatora).
 5. Podanie danych osobowych w zakresie adresu e-mail jest niezbędne do dokonania rejestracji Konta Użytkownika oraz skorzystania z usług opisanych w Regulaminie. W przypadku innych Usług Operator może przetwarzać także inne dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, jak też ze względu na właściwość́ świadczonej Usługi lub sposób jej rozliczenia.
 6. W przypadku produktów płatnych Operator daje Użytkownikowi możliwość skorzystania z darmowych wersji takich produktów, po spełnieniu warunków opisanych w zdaniu następnym. W przypadku korzystania z darmowych wersji płatnych produktów Użytkownik jest obowiązany podać dane osobowe wskazane w formularzu i wyrazić zgody marketingowo-handlowe zawarte w formularzu. Brak wyrażenia zgód powoduje brak możliwości skorzystania z darmowej wersji (w tym darmowej wersji próbnej) płatnego produktu. Brak wyrażenia takich zgód nie oznacza braku możliwości Użytkownika skorzystania z danego produktu – jest on w każdej chwili dostępny dla Użytkownika w wersji podstawowej (płatnej). Skorzystanie z darmowej wersji płatnego produktu (a co za tym idzie – podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgód marketingowo-handlowych) należy wyłącznie do decyzji Użytkownika i jego dobrowolnego działania.
 7. Operator wyróżnia i oznacza te spośród danych, o których mowa w pkt 4 powyżej, jako dane, których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. Podanie takich danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług z Operatorem, a tym samym do korzystania z Usług. Odmowa podania tych danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Operatora. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne i brak ich podania nie uniemożliwia skorzystania z Usługi.
 8. Dane osobowe Użytkownika mogą być ujawniane podmiotom z Grupy INFOR PL (INFOR IT Sp. z o.o., KRS: 0000331240) oraz mogą być ujawniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Operatora (np. hostingodawcy, podmiotom zapewniającym obsługę IT, księgową, obsługę komunikacji z Użytkownikiem, firmom kurierskim i pocztowym, kancelariom prawnym, podatkowym, podmiotom świadczącym usługi windykacyjne, podmiotom świadczącym usługi wsparcia w wysyłce newslettera produktowego, informacji handlowych, telesprzedaży) oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa (np. policja, sądy, Urząd Skarbowy, inne organy publiczne, np. przeprowadzające kontrole u Operatora).
 9. Dodatkowo, jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę lub będzie tego żądać, Operator może udostępniać dane osobowe Użytkownika również innym podmiotom wskazanym przez Użytkownika, w tym kontrahentom Operatora. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez dalej wymienione podmioty, w przypadku wyrażenia zgody na ich wykorzystanie w celach marketingowych przez partnerów Operatora – świadczącym usługi lub oferującym produkty z następujących branż: motoryzacja, nieruchomości, zdrowie/farmacja, TSL, finanse, telekomunikacja, prawo, ubezpieczenia, edukacja, JST, domy mediowe, agencje PR, instytucje kulturalne, gastronomia, SSP, organizacje pozarządowe, sądy, energetyka, wydawnictwa. Poza tym dane osobowe mogą być udostępnione, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy (np. udostępnienie danych do banku w związku z dokonywanymi przelewami w celu rozliczeń) lub ze względu na realizację prawnie uzasadnionych interesów (np. ujawnienie danych pełnomocnikom lub w sądzie w przypadku obrony lub dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, ujawnienie danych adresowych kurierom czy Poczcie Polskiej w celu doręczenia przesyłki).
 10. Dokonując płatności za Usługi płatne, Użytkownik zostaje przekierowany na zewnętrzną stronę www, na której podaje dane płatności (np. dane karty płatniczej, kod Blik itp.), w celu obsługi płatności – tj. do PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, nr KRS 0000274399, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań. Operator nie zbiera ani nie przechowuje takich danych. W przypadku korzystania z metod płatności online Operator otrzymuje od operatora płatności (PayU S.A.) informację o pomyślnie opłaconym zamówieniu lub o niepowodzeniu w jego opłaceniu. W przypadku płatności online PayU S.A. przekazuje Operatorowi informację zawierającą: identyfikator płatności (token) lub 4 ostatnie cyfry karty płatniczej, jaka była wykorzystana do przeprowadzenia płatności (wyłącznie w celu umożliwienia identyfikacji płatności).
 11. Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym jednak przypadku Operator zadba o podstawę prawną takiego przekazania danych (np. zawarta umowa zawierająca standardowe klauzule umowne zaakceptowane przez Komisję Europejską) oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń tak, by zapewnić ochronę osobie, której dane dotyczą. Transfer danych do państw poza EOG może mieć związek np. z:
  1. działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+),
  2. wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat,
  3. wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych (w szczególności: Google AdSense).
 12. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 13. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane w celach marketingowych mogą podlegać zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym mogą być profilowane, zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce Prywatności GRUPY INFOR PL.
 14. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na profilowanie oraz na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, jakich dokonano przed jej wycofaniem na jej podstawie. W celu cofnięcia zgody należy skontaktować się z Operatorem korzystając z danych kontaktowych wskazanych w ust. 2 powyżej.
 15. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Szczegóły dotyczące składania skarg można znaleźć na stronie UODO, pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

Pliki cookies
§ 16

 1. W celu zapewnienia maksymalnej wygody Użytkownika przy korzystaniu z usług Spółek Grupy INFOR PL (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych), Operator wykorzystuje pliki cookies.
 2. Informacje zawarte w plikach cookies są administrowane przez Operatora. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, a także realizacji prawnie uzasadnionych interesów, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w następujących celach:
  1. zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego dla Użytkownika i jego urządzenia funkcjonowania strony www;
  2. dostosowania strony do indywidualnych ustawień Użytkownika oraz zapamiętania wprowadzanych przez Usługobiorcę danych związanych z korzystaniem z Usługi, wyboru dotyczącego zapisywania cookies w urządzeniu Użytkownika czy też zapamiętywania hasła (podtrzymanie zalogowanego Użytkownika);
  3. prowadzenia analiz statystycznych dotyczących Użytkownika i odwiedzających Usługę, np. statystyki odwiedzin na stronie, które będą służyć poprawie skuteczności prowadzonych przez Operatora działań marketingowych i budowie strategii biznesowej,
  4. reklamy i promocji, dystrybucji materiałów informacyjnych i reklamowych za pośrednictwem Usługi.
 3. Użytkownik ma prawo zrezygnować ze zbierania cookies, wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której Użytkownik korzysta, łącząc się z naszymi usługami, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji naszych usług może się okazać utrudnione lub niemożliwe.
 4. Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików cookies, w treści, w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez określoną usługę oraz w każdej chwili je usunąć.
 5. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia dotyczących Użytkownika danych, zgromadzonych przez Operatora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego).
 6. Operator może automatycznie zbierać dane osobowe dotyczące wizyty na stronach dedykowanych usługom Spółek Grupy INFOR PL, takich jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Adres IP nie zawsze będzie stanowił dane osobowe, tj. nie zawsze Operator będzie mógł powiązać adres IP z Użytkownikiem. W przypadku identyfikacji Użytkownika za pomocą adres IP Operator stosuje wszelkie znane mu i obowiązujące w organizacji zasady ochrony danych osobowych. Więcej informacji dotyczących wykorzystania technologii cookies znajduje się w Polityce Cookies Grupy INFOR PL.

Ochrona danych osobowych – usługa Jednej Rejestracji do wszystkich serwisów
§ 17

 1. W przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie do korzystania z Usługi konieczne jest zalogowanie się na platformie znajdującej się pod adresem https://www.inforlex.pl/logowanie. Zalogowania się wymaga także korzystanie z niektórych usług świadczonych przez Usługodawcę w innych witrynach, lecz operowanych przez Operatora (domeny lub subdomeny, za pośrednictwem których Operator świadczy usługi drogą elektroniczną). W tym celu Operator zapewnia Użytkownikowi usługę Jednej Rejestracji.
 2. Usługa Jednej Rejestracji polega na tym, że pomyślne przejście procedury rejestracji Konta Użytkownika w serwisie i/lub zamówienia Usługi pozwala na wykorzystanie tego samego Konta Użytkownika w innych serwisach oferowanych przez Operatora. Jeżeli zaś Użytkownik korzystał już w innym serwisie z usług Operatora świadczonych elektronicznie i wymagających logowania oraz za pośrednictwem tego serwisu założył konto, nie musi on przechodzić procedury założenia konta w Usłudze, lecz wykorzystuje dane logowania, które już posiada. W takich sytuacjach postanowienia § 5 stosuje się odpowiednio.
 3. Usługa Jednej Rejestracji dotyczy usług wymienionych na stronie: https://zgody.infor.pl/polityka-prywatnosci.html.
 4. W każdym przypadku samodzielnego założenia konta Użytkownik podaje wyłącznie minimalne dane potrzebne do założenia konta (tj. adres e-mail będący loginem oraz hasło). W przypadku konkretnych usług świadczonych za pośrednictwem konkretnych serwisów, o których mowa w ust. 3 powyżej, Operator ze względu na rodzaj świadczonej usługi lub charakter jej rozliczenia może poprosić o podanie dodatkowych danych, które Użytkownik powinien wprowadzić do swojego konta.
 5. Podczas logowania na do Usługi z wykorzystaniem już posiadanych danych logowania i braku konieczności rejestracji Konta Użytkownika w serwisie, Użytkownik musi zatwierdzić niniejszy Regulamin, aby potwierdzić zapoznanie się z zasadami funkcjonowania Jednej Rejestracji.

Rozdział VIII
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
Wymagania techniczne
§ 18

 1. Prawidłowe korzystanie z Usługi oraz usługi Konta Użytkownika świadczonej przez Operatora jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, oprogramowanie oraz system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. sprzęt winien mieć dostęp do sieci Internet wraz z prawidłowo skonfigurowaną i aktualną przeglądarką internetową na przykład takich jak: aktualna wersja Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge;
  2. przeglądarka internetowa wskazana powyżej musi akceptować pliki cookies.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Usługi i Konta Użytkownika, jeżeli sprzęt komputerowy, oprogramowanie lub dostęp do Internetu Użytkownika nie spełniają powyższych wymagań technicznych.
 3. Użytkownik powinien zadbać o należyte zabezpieczenie sprzętu komputerowego wykorzystywanego do korzystania z usług Operatora.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nadmiernie przeciążone łącze internetowe Użytkownika, a także inne łącza międzyoperatorskie. Nie ponosi on także odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu usług wywołane niedozwoloną ingerencją Użytkowników i osób trzecich.
 5. Użytkownik nie może korzystać z Usługi i Konta Użytkownika w żaden sposób, który mógłby uszkodzić, zablokować, przeciążyć lub osłabić serwer Operatora.
 6. Użytkownik nie może próbować uzyskiwać nieuprawnionego dostępu do żadnych usług, innych kont, systemów komputerowych ani sieci połączonych z dowolnym serwerem Operatora lub z dowolnymi Kontami Użytkownika lub Usługą, za pomocą włamywania, odgadywania haseł ani przy użyciu innych środków.
 7. Operator nie gwarantuje, że Usługa i usługa Konta Użytkownika będą wolne od błędów ani tego, że usterki ich dotyczące zostaną poprawione.
 8. Operator dołoży starań, by pomóc Użytkownikowi w trudnościach związanych z korzystaniem z Usługi i Konta Użytkownika, co nie może być poczytywane za zobowiązanie Operatora do świadczenia wsparcia technicznego. W razie wystąpienia trudności związanych z korzystaniem z Usługi i Konta Użytkownika Użytkownik może kontaktować się z Operatorem za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.
 9. W przypadku nawiązania kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej Operator postara się udzielić odpowiedzi w tej samej formie najpóźniej do 14 dni roboczych.
 10. Jeżeli Użytkownik wykryje nieprawidłowość w funkcjonowaniu Usługi i/lub Konta Użytkownika, jest zobowiązany do jej zgłoszenia na adres e-mail: bok@infor.pl lub za pomocą numeru telefonu 801 626 666 lub 22 761 30 30. Operator jest uprawniony do uznania, że zgłaszane zdarzenie nie stanowi nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usługi i/lub Konta Użytkownika.
 11. W przypadku awarii Usługi lub Konta Użytkownika lub konieczności dokonania zmian, ulepszeń lub przeprowadzenia prac konserwacyjnych Operator zastrzega na swoją rzecz prawo do czasowej przerwy w funkcjonowaniu INFORLEX i/lub Konta Użytkownika.
 12. Operator dołoży wszelkich starań, aby planowane przerwy techniczne związane z przerwą w funkcjonowaniu Usługi lub Konta Użytkownika odbywały się w nocy, między godziną 2:00 a 6:00.

Zastrzeżenia
§ 19

 1. Usługi ma charakter informacyjny. Jej zawartość stanowi jedynie wyraz poglądów autorów poszczególnych materiałów lub też odzwierciedlenie stanu ich wiedzy. Zawarte w Usłudze treści oraz sposób ich przekazania, bez względu na osobę ich autora, w żadnej mierze nie stanowią czynności z zakresu świadczenia pomocy prawnej czy jakiegokolwiek innego doradztwa. Zawarte w Usłudze akty normatywne, akty prawa miejscowego, proponowane podstawy prawne, dokument powstały przy pomocy kreatora, poglądy osobiste ekspertów, wyroki, interpretacje, porady, rozwiązania i innego rodzaju informacje nie powinny być traktowane jako źródło lub wykładnia prawa, a tym samym stanowić wyłącznej podstawy przy podejmowaniu decyzji lub uchwał. Wykorzystanie proponowanych podstaw prawnych, dokumentu przygotowanego za pomocą kreatora, aktów normatywnych, aktów prawa miejscowego, poglądów ekspertów, wyroków, interpretacji, porad, rozwiązań i innego rodzaju informacji odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika.
 2. Operator nie odpowiada za żadne szkody powstałe czy też mogące powstać w związku z zawartością Usługi bez względu na bezpośrednią czy pośrednią przyczynę powstania tych szkód. W szczególności Operator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku dokonania lub zaniechania przez Usługobiorcę określonych czynności prawnych w imieniu własnym czy też w cudzym imieniu, nawet jeżeli Użytkownik przy podejmowaniu decyzji kierował się w jakiejkolwiek mierze zawartością Usługi.
 3. Operator zastrzega sobie prawo umieszczania w Usłudze treści reklamowych w formach powszechnie stosowanych w Internecie.

Dodatkowe informacje
§ 20

 1. W przypadku zawarcia przez Użytkownika zamówienia lub umowy na Usługi nie na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia niniejszego Regulaminu w zakresie, w jakim zamówienie lub umowa nie zmienia jego postanowień.
 2. W przypadku pozyskania dostępu do Usługi poprzez dostawców zewnętrznych typu: App Store czy Sklep Google Play, dostawca zewnętrzy może wymagać akceptacji regulaminu platformy, za pomocą której Użytkownik uzyska taki dostęp.
 3. Użytkownik nie jest zobowiązany do złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 4. Użytkownikowi nie wolno dostarczać (publikować w Usłudze) treści o charakterze bezprawnym.
 5. Operator ma obowiązek dostarczyć towar bez wad.
 6. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (Platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Jednakże Operator nie zapewnia możliwości skorzystania przez Usługobiorców lub kupujących z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 7. Operator nie jest związany kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2070.).
 8. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Operatora.
 9. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 10. Operator ma prawo do zmiany treści i postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. O zmianie regulaminu Operator powiadomi na stronach internetowych Usługi oraz listem elektronicznym skierowanym do Użytkownika.
 11. Użytkownik ma możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej na podstawie akceptacji niniejszego Regulaminu w ciągu 14 dni od przedstawienia zmian, jeżeli nie akceptuje nowej wersji Regulaminu.
 12. W odniesieniu do konsumentów:
  1. termin wypowiedzenia, o którym mowa w pkt 11 powyżej, wynosi 30 dni jako względniejszy dla konsumentów;
  2. stosownie do art. 22 ustawy o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287) zastrzega się, że informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ww. ustawy, stanowią integralną część Umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem Stron.
 13. W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287), Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. okresowego zawieszenia świadczenia Usługi w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych, testerskich lub aktualizacyjnych;
  2. wysyłania na adres e-mail Użytkowników komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usługi, logowaniem i/lub świadczeniem pozostałych usług;
  3. odmowy świadczenia Usług, jeśli Użytkownik poda błędny, fałszywy lub tymczasowy adres e-mail lub błędne fałszywe dane w formularzu rejestracyjnym lub w inny sposób narusza postanowienia Regulaminu.
 14. Regulamin obowiązuje od dnia 17.04.2023 r. Załącznik : WZóR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat: INFOR PL S.A. Biuro Obsługi Klienta, ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa, bok@infor.pl
– Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy/umowy dostawy następujących rzeczy/umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/ umowy o świadczenie następującej usługi
– Data zawarcia umowy/odbioru
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data